Inloggen
Winkelmandje

Betalingen

Alle prijzen op deze website zijn excl. BTW en incl. verzendkosten (bij minimale orderwaarde € 80,00) en verwijderingsbijdrage.

Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Heco-Frans Hamers B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd., tenzij schriftelijk anders door Heco-Frans Hamers B.V. aangegeven. Heco- Frans Hamers B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.Heco-Frans Hamers B.V. heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Heco-Frans Hamers B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer in andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Heco-Frans Hamers B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incasso-kosten worden voldaan.
5. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Heco-Frans Hamers B.V. verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 23 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Heco-Frans Hamers B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
111
Heco B2B - Subfooter - Philips
Heco B2B - Subfooter - ABB
Heco B2B - Subfooter -Honeywell
Heco B2B - Subfooter - Osram
Heco B2B - Subfooter - PEHA
Heco B2B - Subfooter - donne
Heco B2B - Subfooter - Aurora
Heco B2B - Subfooter - Buster Punch
Heco B2B - Subfooter - Calex
Heco B2B - Subfooter - Jung

Welkom, inloggen

Winkelmandje

Filter